TERMS OF USE

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА FREE SPEECH INTERNATIONAL FOUNDATION

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате https://fsibooks.eu - сайт на FREE SPEECH INTERNATIONAL FOUNDATION. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и FREE SPEECH INTERNATIONAL FOUNDATION, с който получавате правото да използвате услугите на https://fsibooks.eu за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на https://fsibooks.eu и FREE SPEECH INTERNATIONAL FOUNDATION. Чрез достъпа до (зареждането на) https://fsibooks.eu, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте https://fsibooks.eu.

Потребителите получават правото да използват услугите на https://fsibooks.eu, единствено за лични/нетърговски цели. 

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на https://fsibooks.eu.

"УСЛУГА/и" на https://fsibooks.eu включват:

- достъп до предоставяните през уеб браузър или мобилно приложение информационни ресурси/данни на https://fsibooks.eu;

- възможност за онлайн заявка за абонамент за хартиеното издание на списание Vagabond и закупуване на книга от https://fsibooks.eu/fsi/books.

"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което FREE SPEECH INTERNATIONAL FOUNDATION се намира в договорни отношения и от името на което FREE SPEECH INTERNATIONAL FOUNDATION има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на Потребители на https://fsibooks.eu, проявили писмен интерес под формата на коментар под публикация, свързана със стоки и/или услуги, предоставяни от Партньора.

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

III. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на https://fsibooks.eu, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Поверителност

FREE SPEECH INTERNATIONAL FOUNDATION е администратор на лични данни. Във връзка с използването на услугите на сайтовете и приложенията ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.

FREE SPEECH INTERNATIONAL FOUNDATION събира и обработва анонимизирана статистическа информация за поведението на потребителите и посещаемостта на https://fsibooks.eu.

V. Ограничаване на отговорността

FREE SPEECH INTERNATIONAL FOUNDATION прави всичко възможно за да поддържа на сайта и приложенията си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. FREE SPEECH INTERNATIONAL FOUNDATION не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на https://fsibooks.eu. Цялата информация на https://fsibooks.eu се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. FREE SPEECH INTERNATIONAL FOUNDATION полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Освен, когато е ясно декларирано, всички възгледи и мнения, публикувани на https://fsibooks.eu, са с цел забавление. 

FREE SPEECH INTERNATIONAL FOUNDATION не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на https://fsibooks.eu.

FREE SPEECH INTERNATIONAL FOUNDATION не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които https://fsibooks.eu съдържа препратки.

FREE SPEECH INTERNATIONAL FOUNDATION има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на https://fsibooks.eu.

Изданията на FREE SPEECH INTERNATIONAL FOUNDATION са основно на английски. FREE SPEECH INTERNATIONAL FOUNDATION не носи отговорност за евентуални щети, понесени от Потребителя, причинени от недостатъчно познаване на английски език. 

VI. Промени

FREE SPEECH INTERNATIONAL FOUNDATION си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на управителния съвет на FREE SPEECH INTERNATIONAL FOUNDATION и влизат в сила считано от 01.09.2022 г.